Vállalási szabályzat - Ruhatisztító

Tartalomhoz ugrás
Érvényes: 2019. november 2-től
VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT


1. Mind a száraz, mind a nedves textiltisztítás szakszerű és kímélő módon kerül kivitelezésre cégünk ruhatisztító üzleteiben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával. Bármely eljárással történő tisztítás az érvényes magyar előírások alapján történik. Bizonytalan esetekben a célszerű kezelési mód kiválasztását szakembereink megítélésére bízzuk. Cégünk fenntartja a közvetített szolgáltatás igénybevételének jogát.
A különböző szolgáltatásokat (amelyek közvetített szolgáltatásokat is tartalmazhatnak) és az egyes szolgáltatások bruttó árait a kifüggesztett árlista tartalmazza.

2. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek a behozott ruhadarabok minőségétől függenek, és amelyek egy szakember által végzett áruátvétel alapján nem felismerhetőek - pld. az átvett anyag rejtett hibáiért, így különösen, de nem kizárólagosan a szövés és varratok nem kielégítő szilárdságáért, festésért és nyomásáért, elszíneződésért, korábbi szakszerűtlen kezelésért. Nem vállalunk felelősséget a gombokért, csatokért, zipzárakért és a habszivacs betétekért, valamint a ruházatban, zsebekben felejtett tárgyakért, értékekért. A vállalkozás felelőssége nem terjed ki a termék, fogyasztó általi rendeltetésellenes használatából eredő károkra, illetve érvényesített jogokra. Fentiek érvényesek az olyan tisztítandó ruhára, amely nem, vagy csak korlátozottan tisztítható, vagy mosható anyagokat tartalmaz, vagy ha a ruhadarab kezelési utasítása nem megfelelő (pl. a kezelési utasítás nem olvasható stb.), ha a kezelési utasítás vagy az anyagösszetétel jelzésének bármelyike hiányzik, és e hiányosság egy szakember általi átvételi szemle alapján sem felismerhető. A kezelési útmutató megléte törvényi feltétele a - MSZ EN ISO 3758:2008 szerint - tisztítandó áruk forgalomba hozatalának. Ennek hiányában a tisztítást a lehető legkíméletesebb módszerrel végezzük, de csak a Megrendelő kockázatára és felelősségére vállaljuk. Ennek rögzítése írásban, nyilatkozat formájában történik. A nyilatkozatnak ki kell terjednie a káros következményekre, illetve arra is, hogy a Megrendelő ezek tudatában kérte a szolgáltatást. Nagyon erősen szennyezett ruhadarabok tisztításáért pótdíjat számíthatunk fel, melyről előzetesen tájékoztatjuk a Megrendelőt.

3. Az előzetes áruátvételi vizsgálat ellenére is előfordulhat, hogy a megbízás teljesíthetetlenné válik, pl. a tisztítási folyamat előtt derül ki, hogy a tisztítandó ruhadarabnál a kívánt tisztító hatás nem érhető el, továbbá, ha a beadott darabon olyan sérülések, kopások stb. találhatók, melyek megléte átvételkor nem került rögzítésre. Ebben az esetben fenntartjuk jogunkat a megállapodástól való visszalépésre, kivéve akkor, ha a Megrendelő egy általunk javasolt új típusú kezelési módhoz adja írásos beleegyezését. Abban az esetben, amikor a szolgáltatást csak másféle módszerrel tudjuk elvégezni, mint ami szakmailag elsődlegesen indokolt lenne, azt cégünk csak a vevő felelősségére vállalja. A szerződéstől való elállás esetén a Megrendelő az átadott ruhadarab eredeti állapotának megfelelő visszaadására tarthat igényt, míg részére a tisztítás díja és a ruhadarab visszajár.  A vállalkozást a munka elvégzése kapcsán kellékszavatossági kötelezettség terheli: hibás teljesítése esetén a Megrendelő szavatossági igényt érvényesíthet: kérheti a kitisztított ruhadarabja ismételt tisztítását Megrendelő ez esetben tudomásul veszi, hogy a vállalkozás a tisztítást a kezelési előírás – textilkezelési utasítás – alapján a lehető legkíméletesebb módon végzi és az általa elégtelennek minősített eredményt hozza. Az ismételt tisztítási eljárást kérés esetén Tisztító egyszer díjmentesen elvégzi. Ez esetben a vevő tudomásul veszi, és ennek tényét előzetesen aláírásával igazolja (az erre rendszeresített formanyomtatványon: „kutyanyelv”), hogy a következő, kevésbé kíméletes tisztítási eljárás során esetlegesen keletkező károkért a Tisztítót mentesíti a felelősség alól.

4. Az előzetes áruátvizsgálást követően a Megrendelő a szolgáltatás megkezdése előtt a vállalkozói díjat előre, a munkák általunk történő elvállalásával egyidejűleg előre fizeti, amelyről tételesen részletezett munkalapot (szállítólevelet) és nyugtát vagy előzetes kérés alapján ÁFA-S számlát kap. Az ÁFA-S számla iránti igényt csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg tudjuk kielégíteni, utólag, a pénztártól való távozást követően nem tudunk számlát kiállítani. A megrendelő írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, valamint a vállalási jegy elkészítése, amely a vállalkozási szerződés megkötését jelenti.A fenti szerződéses feltétel eltér a Polgári Törvénykönyv azon rendelkezésétől, miszerint a vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Erre a vállalkozó és a fogyasztó egyetértése esetén van mód. Amennyiben a fenti szerződéses feltétellel egyetért, a fogyasztó lemond a szerződésszegés esetén őt megillető visszatartási jogról. A fogyasztó egyet nem értése esetén társaságunknak jogában áll a megrendelést visszautasítani, tekintettel arra, hogy a másik szerződő felet társaságunk is szabadon választhatja meg. A vállalási jegy (tételesen részletezett munkalap) tartalmazza a tisztító nevét, címét, adószámát, a szerződéskötés időpontját, a ruhadarab azonosító számát, az átvett ruhanemű megnevezését, darabszámát, a szolgáltatás teljesítésének időpontját, valamint a minőségi kikötéseket, észrevételeket, és a szolgáltatás árát.

5. A tisztításra átvett áru csak a tételesen részletezett munkalap, nyugta, vállalási jegy vagy szállítólevél ellenében kerülhet kiadásra, melyet kiadáskor bevonunk, az elkészült ruhadarabot kiadási munkalappal adjuk át a vevőnek. A tételesen részletezett munkalap (szállítólevél) felmutatója jogosult a tisztított áru átvételére, az átvevő személyazonosságát cégünk nem vizsgálja. A tételesen részletezett munkalap elvesztése esetén 7 munkanap múlva adjuk ki a ruhadarabot annak a személynek, aki a ruhadarabról pontos leírással szolgál, hiteles okmánnyal tudja személyazonosságát igazolni, mely adatok feljegyzésre kerülnek. Abban az esetben, ha a Megrendelő elveszíti a tételesen részletezett munkalapot, és a bejelentés időpontjáig más személy már kiváltotta a ruhát, a cég nem tartozik kártérítést fizetni. A Megrendelőnek a kitisztított ruhaneműt a munkalapon szereplővállalási időt követően, de maximum 3 héten belül el kell vinni az üzletből. Amennyiben ez nem történik meg és a Megrendelő vagy annak címe cégünk számára ismeretlen, úgy jogosultak vagyunk szabadon felhasználni külön értesítés nélkül (pl. szociális intézménynek átadni).

6. A Felek a vitás eseteket elsősorban megegyezéssel rendezik: a Megrendelő együttműködési kötelezettsége keretében először a vállalkozáshoz fordul panaszával. A Megrendelők panaszaikat az üzletekben kifüggesztett Vásárlók Könyvébe tehetik meg. A megrendelői bejegyzéseket a vállalkozás 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja. Szóbeli panasz bejelentése esetén a vállalkozás azonnal kivizsgálja a panaszt, és amennyiben lehetséges azt azonnal orvosolja, a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. Ha a reklamációt nem tudja a vállalkozás azonnal kivizsgálni, erről és a válasz várható időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost. Az esetleges reklamációk bejelentésére mód van még a TOP SERVICE Hungária Kft. székhelyén (1112 Budapest, Ütköző sor 6.) vagy e-mail címén (reklamacio@topclean.hu), illetve telefonon (06/1/2275648).

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás annak indokairól írásban tájékoztatja a panaszost. Tájékoztatja továbbá arról is, hogy amennyiben fenntartja panaszát abban az esetben melyik hatóságnál/vitarendezési fórumnál kezdeményezhet eljárást („Felügyeleti szervek” listája és elérhetőségeik megtalálhatóak az üzletben is kifüggesztve). A Békéltető Testület határozatának joghatásai nem csak a kötelezést tartalmazó határozatra, hanem a határozattal jóváhagyott egyezségre is érvényesek, amennyiben mindkét fél alávetési nyilatkozatot tett. Vitatott reklamáció esetén a ruhadarab szakvéleményezésére akkreditált igazságügyi szakértőt kérünk fel.

A kitisztított ruhadarabokat kiadásakor, a helyszínen kérjük ellenőrizni. Vasalási és mennyiségi reklamációt az üzletből való távozás után nem fogadunk el. Az esetleges tisztítási reklamációkat, illetve panaszokat az átvételt követően a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályi feltételekkel fogadjuk el, ha a Megrendelő a ruha kiadásakor kapott kiadási munkalappal - amely tételesen tartalmazza a kiadott áruk mennyiségét és féleségét - és az adott darabba tűzött és abban benne hagyott azonosító cédulával együtt, valamint a vásárlási blokkal mutatja be azt.

A Vásárlói Minőségi Kifogás jegyzőkönyv felvételét követően. A kár nagyságának bizonyítása mindig az igénylőtől elvárt, méghozzá lehetőség szerint a beszerzési árat és az életkort igazoló vásárlási bizonylattal történik. Alapvetően maga a kárpótlásra jogosító tárgy a legjelentősebb bizonyíték a kárösszeg megállapításánál. Ezen bizonyítékon ellenőrzendő minden adat, amelyek az időérték-megállapítást szolgálják. A kárérték kiszámítás alapja mindig a tárgy beadáskori értéke. Ha a kártérítést igénylő cég, akkor azt törvényi előírások kötelezik, hogy a bizonylatokat legalább 8 évig megőrizze. Ha a cég nem mutat be ilyen beszerzési bizonylatot, akkor ki lehet indulni abból, hogy a tárgyak 8 év felettiek. Magánszemély vásárlók törvényileg nem kötelezettek a vásárlási bizonylatok megőrzésére. Az azonban tőlük is elvárható, tekintettel a két éves törvényes kellékszavatosságra, hogy a bizonylatokat ők is legalább 2 évig megőrizzék.

Ha a magánszemély vevőnek már nincs meg a vásárlási bizonylata, (nyugta, illetve számla – ezt nem pótolja bankszámla kivonat, banki POS terminálból kinyomtatott bizonylat (slip) stb.), akkor cégünk újkori értékként a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által meghatározott átlag értéket veszi alapul. Az avultatási érték meghatározásánál cégünk a DTV (Deutscher Textilreinigung Verband) azaz a Német Textiltisztítók Szövetségének időérték-táblázatát használja, amelynek alkalmazását a Magyar Textiltisztítók Szövetsége a magyar piacon támogatja és kifejezetten ajánlja."

7. Egyórás szolgáltatást cégünk csak hagyományos tisztítás esetén, és felsőruházatra vállal szalonjaiban, hétköznapokon a nyitás utáni első órától a zárás előtti első teljes óráig. Pontosítva, ez a vállalási határidő nem érvényes a BIO és az Extra kímélő tisztításra beadott ruhadarabokra. Az egyórás gyorsszolgáltatás azt jelenti, hogy az elvállalt tétel a beadást követő kerek egy óra végére készül el.
A felvevőhelyek vállalási határideje egy munkanap, akkor, ha a tárgynapi szállítási időpontot megelőzően a tisztítandó áru beadásra került. A 24 órás szolgáltatás felvevőhelyeinken (a fix szállítási időpontot megelőzően beadott ruhaneműkre vonatkozik, azaz) az elkészült ruhák átvétele a rá következő munkanapon, a szállítási időpontot követően biztosított.

8. Üzletünkben tételenként (1tétel = 1 ruhadarab) maximum 1 db tisztítási bon fogadható el.

9. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a kiszolgáltatottak csoportjával kapcsolatos elvárásokat cégünk abban az esetben tudja alkalmazni, amennyiben erre a vevőink előzetesen felhívják dolgozóink figyelmét és jogosultságukat dokumentáltan igazolják.

10. Az üzleteinkben végzett tisztítási munkáért a vonatkozó jogszabályokba foglaltak, így különösen a 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai szerinti felelősséget vállalunk. ,

Budapest, 2019. november 2.
TOP CLEAN Hungária Kft.
1112 Budapest, Ütköző sor 6.
Érvényes: 2019. november 2-től
VÁLLALÁSI SZABÁLYZAT


1. Mind a száraz, mind a nedves textiltisztítás szakszerű és kímélő módon kerül kivitelezésre cégünk ruhatisztító üzleteiben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával. Bármely eljárással történő tisztítás az érvényes magyar előírások alapján történik. Bizonytalan esetekben a célszerű kezelési mód kiválasztását szakembereink megítélésére bízzuk. Cégünk fenntartja a közvetített szolgáltatás igénybevételének jogát.
A különböző szolgáltatásokat (amelyek közvetített szolgáltatásokat is tartalmazhatnak) és az egyes szolgáltatások bruttó árait a kifüggesztett árlista tartalmazza.

2. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek a behozott ruhadarabok minőségétől függenek, és amelyek egy szakember által végzett áruátvétel alapján nem felismerhetőek - pld. az átvett anyag rejtett hibáiért, így különösen, de nem kizárólagosan a szövés és varratok nem kielégítő szilárdságáért, festésért és nyomásáért, elszíneződésért, korábbi szakszerűtlen kezelésért. Nem vállalunk felelősséget a gombokért, csatokért, zipzárakért és a habszivacs betétekért, valamint a ruházatban, zsebekben felejtett tárgyakért, értékekért. A vállalkozás felelőssége nem terjed ki a termék, fogyasztó általi rendeltetésellenes használatából eredő károkra, illetve érvényesített jogokra. Fentiek érvényesek az olyan tisztítandó ruhára, amely nem, vagy csak korlátozottan tisztítható, vagy mosható anyagokat tartalmaz, vagy ha a ruhadarab kezelési utasítása nem megfelelő (pl. a kezelési utasítás nem olvasható stb.), ha a kezelési utasítás vagy az anyagösszetétel jelzésének bármelyike hiányzik, és e hiányosság egy szakember általi átvételi szemle alapján sem felismerhető. A kezelési útmutató megléte törvényi feltétele a - MSZ EN ISO 3758:2008 szerint - tisztítandó áruk forgalomba hozatalának. Ennek hiányában a tisztítást a lehető legkíméletesebb módszerrel végezzük, de csak a Megrendelő kockázatára és felelősségére vállaljuk. Ennek rögzítése írásban, nyilatkozat formájában történik. A nyilatkozatnak ki kell terjednie a káros következményekre, illetve arra is, hogy a Megrendelő ezek tudatában kérte a szolgáltatást. Nagyon erősen szennyezett ruhadarabok tisztításáért pótdíjat számíthatunk fel, melyről előzetesen tájékoztatjuk a Megrendelőt.

3. Az előzetes áruátvételi vizsgálat ellenére is előfordulhat, hogy a megbízás teljesíthetetlenné válik, pl. a tisztítási folyamat előtt derül ki, hogy a tisztítandó ruhadarabnál a kívánt tisztító hatás nem érhető el, továbbá, ha a beadott darabon olyan sérülések, kopások stb. találhatók, melyek megléte átvételkor nem került rögzítésre. Ebben az esetben fenntartjuk jogunkat a megállapodástól való visszalépésre, kivéve akkor, ha a Megrendelő egy általunk javasolt új típusú kezelési módhoz adja írásos beleegyezését. Abban az esetben, amikor a szolgáltatást csak másféle módszerrel tudjuk elvégezni, mint ami szakmailag elsődlegesen indokolt lenne, azt cégünk csak a vevő felelősségére vállalja. A szerződéstől való elállás esetén a Megrendelő az átadott ruhadarab eredeti állapotának megfelelő visszaadására tarthat igényt, míg részére a tisztítás díja és a ruhadarab visszajár.  A vállalkozást a munka elvégzése kapcsán kellékszavatossági kötelezettség terheli: hibás teljesítése esetén a Megrendelő szavatossági igényt érvényesíthet: kérheti a kitisztított ruhadarabja ismételt tisztítását Megrendelő ez esetben tudomásul veszi, hogy a vállalkozás a tisztítást a kezelési előírás – textilkezelési utasítás – alapján a lehető legkíméletesebb módon végzi és az általa elégtelennek minősített eredményt hozza. Az ismételt tisztítási eljárást kérés esetén Tisztító egyszer díjmentesen elvégzi. Ez esetben a vevő tudomásul veszi, és ennek tényét előzetesen aláírásával igazolja (az erre rendszeresített formanyomtatványon: „kutyanyelv”), hogy a következő, kevésbé kíméletes tisztítási eljárás során esetlegesen keletkező károkért a Tisztítót mentesíti a felelősség alól.

4. Az előzetes áruátvizsgálást követően a Megrendelő a szolgáltatás megkezdése előtt a vállalkozói díjat előre, a munkák általunk történő elvállalásával egyidejűleg előre fizeti, amelyről tételesen részletezett munkalapot (szállítólevelet) és nyugtát vagy előzetes kérés alapján ÁFA-S számlát kap. Az ÁFA-S számla iránti igényt csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg tudjuk kielégíteni, utólag, a pénztártól való távozást követően nem tudunk számlát kiállítani. A megrendelő írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, valamint a vállalási jegy elkészítése, amely a vállalkozási szerződés megkötését jelenti.A fenti szerződéses feltétel eltér a Polgári Törvénykönyv azon rendelkezésétől, miszerint a vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Erre a vállalkozó és a fogyasztó egyetértése esetén van mód. Amennyiben a fenti szerződéses feltétellel egyetért, a fogyasztó lemond a szerződésszegés esetén őt megillető visszatartási jogról. A fogyasztó egyet nem értése esetén társaságunknak jogában áll a megrendelést visszautasítani, tekintettel arra, hogy a másik szerződő felet társaságunk is szabadon választhatja meg. A vállalási jegy (tételesen részletezett munkalap) tartalmazza a tisztító nevét, címét, adószámát, a szerződéskötés időpontját, a ruhadarab azonosító számát, az átvett ruhanemű megnevezését, darabszámát, a szolgáltatás teljesítésének időpontját, valamint a minőségi kikötéseket, észrevételeket, és a szolgáltatás árát.

5. A tisztításra átvett áru csak a tételesen részletezett munkalap, nyugta, vállalási jegy vagy szállítólevél ellenében kerülhet kiadásra, melyet kiadáskor bevonunk, az elkészült ruhadarabot kiadási munkalappal adjuk át a vevőnek. A tételesen részletezett munkalap (szállítólevél) felmutatója jogosult a tisztított áru átvételére, az átvevő személyazonosságát cégünk nem vizsgálja. A tételesen részletezett munkalap elvesztése esetén 7 munkanap múlva adjuk ki a ruhadarabot annak a személynek, aki a ruhadarabról pontos leírással szolgál, hiteles okmánnyal tudja személyazonosságát igazolni, mely adatok feljegyzésre kerülnek. Abban az esetben, ha a Megrendelő elveszíti a tételesen részletezett munkalapot, és a bejelentés időpontjáig más személy már kiváltotta a ruhát, a cég nem tartozik kártérítést fizetni. A Megrendelőnek a kitisztított ruhaneműt a munkalapon szereplővállalási időt követően, de maximum 3 héten belül el kell vinni az üzletből. Amennyiben ez nem történik meg és a Megrendelő vagy annak címe cégünk számára ismeretlen, úgy jogosultak vagyunk szabadon felhasználni külön értesítés nélkül (pl. szociális intézménynek átadni).

6. A Felek a vitás eseteket elsősorban megegyezéssel rendezik: a Megrendelő együttműködési kötelezettsége keretében először a vállalkozáshoz fordul panaszával. A Megrendelők panaszaikat az üzletekben kifüggesztett Vásárlók Könyvébe tehetik meg. A megrendelői bejegyzéseket a vállalkozás 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja. Szóbeli panasz bejelentése esetén a vállalkozás azonnal kivizsgálja a panaszt, és amennyiben lehetséges azt azonnal orvosolja, a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. Ha a reklamációt nem tudja a vállalkozás azonnal kivizsgálni, erről és a válasz várható időpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost. Az esetleges reklamációk bejelentésére mód van még a TOP SERVICE Hungária Kft. székhelyén (1112 Budapest, Ütköző sor 6.) vagy e-mail címén (reklamacio@topclean.hu), illetve telefonon (06/1/2275648).

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás annak indokairól írásban tájékoztatja a panaszost. Tájékoztatja továbbá arról is, hogy amennyiben fenntartja panaszát abban az esetben melyik hatóságnál/vitarendezési fórumnál kezdeményezhet eljárást („Felügyeleti szervek” listája és elérhetőségeik megtalálhatóak az üzletben is kifüggesztve). A Békéltető Testület határozatának joghatásai nem csak a kötelezést tartalmazó határozatra, hanem a határozattal jóváhagyott egyezségre is érvényesek, amennyiben mindkét fél alávetési nyilatkozatot tett. Vitatott reklamáció esetén a ruhadarab szakvéleményezésére akkreditált igazságügyi szakértőt kérünk fel.

A kitisztított ruhadarabokat kiadásakor, a helyszínen kérjük ellenőrizni. Vasalási és mennyiségi reklamációt az üzletből való távozás után nem fogadunk el. Az esetleges tisztítási reklamációkat, illetve panaszokat az átvételt követően a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályi feltételekkel fogadjuk el, ha a Megrendelő a ruha kiadásakor kapott kiadási munkalappal - amely tételesen tartalmazza a kiadott áruk mennyiségét és féleségét - és az adott darabba tűzött és abban benne hagyott azonosító cédulával együtt, valamint a vásárlási blokkal mutatja be azt.

A Vásárlói Minőségi Kifogás jegyzőkönyv felvételét követően. A kár nagyságának bizonyítása mindig az igénylőtől elvárt, méghozzá lehetőség szerint a beszerzési árat és az életkort igazoló vásárlási bizonylattal történik. Alapvetően maga a kárpótlásra jogosító tárgy a legjelentősebb bizonyíték a kárösszeg megállapításánál. Ezen bizonyítékon ellenőrzendő minden adat, amelyek az időérték-megállapítást szolgálják. A kárérték kiszámítás alapja mindig a tárgy beadáskori értéke. Ha a kártérítést igénylő cég, akkor azt törvényi előírások kötelezik, hogy a bizonylatokat legalább 8 évig megőrizze. Ha a cég nem mutat be ilyen beszerzési bizonylatot, akkor ki lehet indulni abból, hogy a tárgyak 8 év felettiek. Magánszemély vásárlók törvényileg nem kötelezettek a vásárlási bizonylatok megőrzésére. Az azonban tőlük is elvárható, tekintettel a két éves törvényes kellékszavatosságra, hogy a bizonylatokat ők is legalább 2 évig megőrizzék.

Ha a magánszemély vevőnek már nincs meg a vásárlási bizonylata, (nyugta, illetve számla – ezt nem pótolja bankszámla kivonat, banki POS terminálból kinyomtatott bizonylat (slip) stb.), akkor cégünk újkori értékként a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által meghatározott átlag értéket veszi alapul. Az avultatási érték meghatározásánál cégünk a DTV (Deutscher Textilreinigung Verband) azaz a Német Textiltisztítók Szövetségének időérték-táblázatát használja, amelynek alkalmazását a Magyar Textiltisztítók Szövetsége a magyar piacon támogatja és kifejezetten ajánlja."

7. Egyórás szolgáltatást cégünk csak hagyományos tisztítás esetén, és felsőruházatra vállal szalonjaiban, hétköznapokon a nyitás utáni első órától a zárás előtti első teljes óráig. Pontosítva, ez a vállalási határidő nem érvényes a BIO és az Extra kímélő tisztításra beadott ruhadarabokra. Az egyórás gyorsszolgáltatás azt jelenti, hogy az elvállalt tétel a beadást követő kerek egy óra végére készül el.
A felvevőhelyek vállalási határideje egy munkanap, akkor, ha a tárgynapi szállítási időpontot megelőzően a tisztítandó áru beadásra került. A 24 órás szolgáltatás felvevőhelyeinken (a fix szállítási időpontot megelőzően beadott ruhaneműkre vonatkozik, azaz) az elkészült ruhák átvétele a rá következő munkanapon, a szállítási időpontot követően biztosított.

8. Üzletünkben tételenként (1tétel = 1 ruhadarab) maximum 1 db tisztítási bon fogadható el.

9. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a kiszolgáltatottak csoportjával kapcsolatos elvárásokat cégünk abban az esetben tudja alkalmazni, amennyiben erre a vevőink előzetesen felhívják dolgozóink figyelmét és jogosultságukat dokumentáltan igazolják.

10. Az üzleteinkben végzett tisztítási munkáért a vonatkozó jogszabályokba foglaltak, így különösen a 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai szerinti felelősséget vállalunk. ,

Budapest, 2019. november 2.
TOP SERVICE Hungária Kft.
1112 Budapest, Ütköző sor 6.

Ruhatisztító üzletkek


Allee Ruhatisztító
Budapest, Váli utca 3.

Budagyöngye Ruhatisztító
Budapest, Szilágyi Erzsébet f. 121.

Pólus Ruhatisztító
Budapest, Szentmihályi út 131.

További ruhatisztító üzletek

Székhely (adminisztráció)


TOP SERVICE Hungária Kft.
Email: info@topservice.hu

Céges ajánlatok

Hotelszerviz
BÜFA segédanyagok

Top Service Hungária Kft.©
Adatvédelmi tájékoztató 2018

Kapcsolattartó


Karl Zoltán
Telefon: +36-30-932-2001
Email: karl.zoltan@topservice.hu

Vállalási szabályzat
Vissza a tartalomhoz